Regulamin platformy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LISTOPADA 2023

Regulamin w formacie PDF

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej langustanapalmie.pl przez Niezłą Fundację z siedzibą w Nieporęcie, adres: ul. Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt, NIP: 5361948993, REGON: 38682856, KRS: 0000856129, tel. kom: +48660751523, e-mail: bok@niezlafundacja.pl.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 4. Usługodawca – Niezła Fundacja z siedzibą w Nieporęcie, ul. Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt, NIP: 5361948993, REGON: 38682856, KRS: 0000856129, e-mail: bok@niezlafundacja.pl, tel. kom: +48 660 751 523 (czynny w dni robocze w godz. 12:00-16:00, opłata zgodna z taryfą operatora), która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej;
 5. Ofiarodawca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 6. Konsument – Ofiarodawca będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy pod adresem: langustanapalmie.pl;
 8. użytkownik strony internetowej – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która przegląda treści zamieszczone na stronie internetowej;
 9. usługi – oferowane za pośrednictwem strony internetowej przez Usługodawcę usługi elektroniczne polegające na: umożliwieniu zawierania umów online, których przedmiotem są towary i usługi oferowane przez Usługodawcę, umożliwienie przekazania w formie online darowizny na cele działalności statutowej Usługodawcy, umożliwienie zapisu w formie online na prowadzony przez Usługodawcę newsletter, umożliwienie korzystania z innych funkcjonalności strony internetowej Usługodawcy, w tym założenia indywidualnego konta użytkownika;
 10. produkty elektroniczne – rodzaj usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej, których przedmiotem są treści cyfrowe w postaci: ebook-ów, poradników, podcastów, szkoleń online oraz subskrypcji, które dostarczane są w formie cyfrowej.
 11. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w dowolnym czasie.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.).

§ 2 Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem strony internetowej usługi elektroniczne polegające na:
 2. umożliwieniu zawierania umów online, których przedmiotem są towary i usługi, w tym produkty elektroniczne, oferowane przez Usługodawcę w postaci: książek, ebook-ów, poradników, podcastów, szkoleń online oraz subskrypcji;
 3. umożliwieniu przekazania w formie online darowizny na cele działalności statutowej Usługodawcy;
 4. umożliwieniu zapisu w formie online na prowadzony przez Usługodawcę newsletter;
 5. umożliwieniu korzystania z innych funkcjonalności strony internetowej Usługodawcy, w tym możliwości założenia indywidualnego konta użytkownika.
 6. Szczegółowy opis, zawartość, cena oraz funkcjonalność poszczególnych towarów i usług, w tym produktów elektronicznych, oferowanych przez Usługodawcę zamieszczona jest na stronie internetowej.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług, w tym produktów elektronicznych, zamieszczonych na stronie internetowej w każdym czasie, bez uszczerbku dla praw wcześniej nabytych przez Ofiarodawców. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wycofywania niektórych towarów i usług z oferty, wprowadzania nowych towarów i usług, a także prawo do udzielania – według własnego uznania – rabatów na wszystkie bądź na wybrane towary i usługi.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych oraz kampanii reklamowych na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie.
 9. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej wyrażone są polskich złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce, o ile Usługodawca – na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – zobowiązany jest do jego naliczenia i pobrania i jednocześnie nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z podatku VAT.

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Opisy towarów i usług dostępnych na stronie internetowej z podaniem ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Każdy towar i usługa zamieszczony na stronie internetowej stanowi cegiełkę, z której cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność statutową Usługodawcy.
 2. Złożenie zamówienia na określony towar lub usługę następuje poprzez jego dodanie do koszyka, a następnie wypełnienie przez Ofiarodawcę formularza zamówienia. W formularzu zamówienia należy podać wymagane dane identyfikacyjne oraz adresowe konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór przez Ofiarodawcę sposobu dostawy zamówionego towaru lub usługi oraz wybór metody płatności. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Ofiarodawcą nie wymaga zakładania przez indywidualnego konta użytkownika.
 3. Finalizacja zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego przycisku zawierającego równoważne sformułowanie. Kliknięcie przycisku wiąże się dla Ofiarodawcy z obowiązkiem zapłaty ceny za wybrany towar i usługę i powoduje przeniesienie Ofiarodawcy na stronę internetową wybranego przez Ofiarodawcę operatora płatności elektronicznych.
 4. Warunkiem koniecznym finalizacji zamówienia jest uprzednie zaakceptowanie przez Ofiarodawcę treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a w przypadku zamówienia przez Ofiarodawcę będącego Konsumentem treści cyfrowych – dodatkowe wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, co stanowi okoliczność powodującą utratę przez Ofiarodawcę będącego Konsumentem prawa do odstąpienia od umowy.
 5. W razie powzięcia przez Ofiarodawcę jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści Regulaminu lub Polityki Prywatności Usługodawcy, Ofiarodawca – przed złożeniem zamówienia na wybrane przez siebie towary lub usługi – zobowiązany jest do skontaktowania się z Usługodawcą pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl lub telefonicznie pod nr: +48 660 751 523 (czynny w dni robocze w godz. 12:00-16:00, opłata zgodna z taryfą operatora) w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.
 6. Po przekierowaniu Ofiarodawcy na stronę internetową operatora płatności, Ofiarodawca dokonuje zapłaty za wybrany towar lub usługę. Po skutecznym dokonaniu płatności Ofiarodawca zostaje zwrotnie przekierowany na stronę internetową Usługodawcy, na której zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający skuteczne złożenie zamówienia.
 7. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Ofiarodawcą zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Ofiarodawcę w formie wiadomości e-mail potwierdzenia zawarcia umowy oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. W przypadku złożenia zamówienia na treści cyfrowe potwierdzenie zawarcia umowy zawiera także informację o wyrażeniu przez Ofiarodawcę zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, co stanowi okoliczność powodującą utratę przez Ofiarodawcę prawa do odstąpienia od umowy.

§ 4 Prawa i obowiązki Ofiarodawcy

 1. W formularzu zamówienia Ofiarodawca zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane identyfikacyjne oraz adresowe. Ofiarodawca nie może zawrzeć umowy anonimowo, pod pseudonimem lub podając dane osoby trzeciej. Ofiarodawca ponosi odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych danych w formularzu zamówienia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją zamówienia, jeżeli Ofiarodawca poda nieprawdziwe dane lub gdy podane przez Ofiarodawcę dane wzbudzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie poinformuje Ofiarodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail o powziętych wątpliwościach i podejmie niezbędne kroki w celu ich wyjaśnienia z Ofiarodawcą.
 3. W razie braku wyjaśnienia przez Ofiarodawcę stwierdzonych wątpliwości, Usługodawca uprawniony będzie do anulowania zamówienia złożonego przez Ofiarodawcę. Jeżeli Ofiarodawca wpłacił na poczet zamówienia jakiekolwiek środki pieniężne, zostaną one niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwrócone Ofiarodawcy zgodnie z polityką zwrotów obowiązującą u wybranego przez Ofiarodawcę operatora płatności elektronicznych.
 4. Usługodawca podejmuje niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapewnienie poufności oraz integralności danych podanych przez Ofiarodawcę. Ofiarodawca zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia zagrażającego poufności lub integralności danych Ofiarodawcy lub osób trzecich. Ofiarodawca zobowiązany jest również do poinformowania Usługodawcy o wszelkich stwierdzonych błędach w działaniu strony internetowej Usługodawcy.
 5. W przypadku nabycia przez Ofiarodawcę będącego Konsumentem za pośrednictwem strony internetowej towaru lub usługi niestanowiącego treści cyfrowych, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia wejścia w posiadanie zamówionego towaru lub usługi.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy Konsument może zrealizować w dowolnej, jednoznacznej formie, w szczególności poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w następujący sposób:
 7. na adres e-mail: bok@niezlafundacja.pl
 8. na adres korespondencji: Niezła Fundacja, ul. Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt
 9. Konsument może także skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy, co jednak nie jest obowiązkowe i nie stanowi wymogu prawnego.
 10. W celu zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, wystarczające będzie, jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem ostatniego dnia terminu.
 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Usługodawca otrzyma oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 12. Zwrotu towaru po odstąpieniu od umowy należy dokonać na adres: E-Packman, 05-850 Duchnice Segro Park, ul. Ożarowska 40/42 Hala G, rampy 7-8 i T2.

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia na wybrany przez Ofiarodawcę towar lub usługę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy i zaksięgowaniu wpłaty od Ofiarodawcy, poprzez wysłanie towaru na podany przez Ofiarodawcę adres dostawy albo poprzez przesłanie na wskazany przez Ofiarodawcę adres e-mail wiadomości zawierającej instrukcję umożliwiającą uzyskanie przez Ofiarodawcę dostępu do zamówionego produktu elektronicznego.
 2. W przypadku określonych towarów i usług, w szczególności w przypadku przedsprzedaży lub dodruków, termin realizacji zamówienia może być dłuższy niż wskazany w ust. 1 powyżej i zostanie wyraźnie wskazany przez Usługodawcę na stronie internetowej przy określonym towarze lub usłudze.
 3. Z chwilą otrzymania przez Ofiarodawcę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 przyjmuje się, że zamówiony przez Ofiarodawcę produkt elektroniczny został doręczony. Ofiarodawca zobowiązuje się do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego zgodnie z warunkami licencji opisanymi w § 6 Regulaminu.

§ 6 Licencja na produkty elektroniczne

 1. Wszelkie produkty elektroniczne oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w tej ustawie oraz innych właściwych przepisach prawa.
 2. Usługodawca – z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – udziela Ofiarodawcy odpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z produktu elektronicznego na warunkach określonych w niniejszym paragrafie (dalej jako: „Licencja”).
 3. Licencja uprawnia Ofiarodawcę do korzystania z produktu elektronicznego pod warunkiem posiadania przez Ofiarodawcę urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne określone w § 8 Regulaminu.
 4. Licencja udzielona jest na czas określony 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po upływie tego okresu Licencja automatycznie wygasa, a Ofiarodawca traci prawo do korzystania z produktu elektronicznego.
 5. Licencja udzielona jest na następujących polach eksploatacji: pobieranie, wyświetlanie oraz odtwarzanie treści cyfrowych w dowolnym czasie oraz miejscu (nielimitowany dostęp) za pomocą urządzeń elektronicznych do tego przystosowanych (bez ograniczenia co do ilości urządzeń, na których produkt może być odtwarzany) w ramach własnego użytku niekomercyjnego.
 6. Ofiarodawca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji w jakimkolwiek zakresie i na jakimkolwiek polu eksploatacji.
 7. Ofiarodawca nie ma prawa zwielokrotniać, odsprzedawać, publicznie udostępniać, wprowadzać do obrotu lub w inny sposób rozpowszechniać produktu elektronicznego, w całości bądź w części, w szczególności Ofiarodawca nie jest uprawniony do przesyłania lub udostępniania produktu elektronicznego w systemach i sieciach komputerowych lub teleinformatycznych.
 8. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udzielenia Licencji zostało uwzględnione w cenie produktu elektronicznego nabytego przez Ofiarodawcę.

§ 7 Płatności

 1. Dostępne metody płatności opisane są na stronie internetowej Usługodawcy, a ich wybór następuje na etapie składania zamówienia przez Ofiarodawcę.
 2. Płatności elektroniczne realizowane są na warunkach określonych w odrębnym regulaminie udostępnionym przez wybranego przez Ofiarodawcę operatora płatności.
 3. Płatności w systemie PayPal realizowane są przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg (numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349). Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.
 4. Faktury VAT dokumentujące dostawę towarów lub usług, w przypadku zaistnienia po stronie Usługodawcy prawnego obowiązku ich wystawienia, przesyłane będą Ofiarodawcy w formie elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

§ 8 Newsletter

 1. Korzystanie przez Ofiarodawcę z usługi newsletter jest całkowicie dobrowolne. W ramach usługi newsletter Ofiarodawcą będzie otrzymał od Usługodawcy informację handlową o wydarzenia, towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności statutowej.
 2. Dla skorzystania z usługi newsletter konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail. W celu właściwej realizacji usługi newsletter, Ofiarodawca zobowiązany jest podać swój prawdziwy adres e-mail.
 3. Ofiarodawca może wypisać się z usługi newsletter w każdym czasie i bez podawania przyczyny wysyłając wiadomość e-mail z żądaniem wypisania z usługi newsletter na adres: bok@niezlafundacja.pl lub klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości e-mail przesyłanej Ofiarodawcy w ramach korzystania z usługi newsletter.
 4. Wysłanie przez Ofiarodawcę wiadomości e-mail z żądaniem wypisania się z usługi newsletter oraz kliknięcie w link, o którym mowa w ust. 3 powyżej będzie skutkowało dla Ofiarodawcy niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi newsletter.

§ 9 Przekazywanie darowizn

 1. Strona internetowa Usługodawcy umożliwia przekazanie przez Ofiarodawcę darowizny pieniężnej na cele działalności statutowej Usługodawcy.
 2. Darowizna może być jednorazowa lub cykliczna, a jej wysokość jest ustala samodzielnie przez Ofiarodawcę.
 3. Przekazanie darowizny następuje poprzez wypełnienie przez Ofiarodawcę formularza darowizny dostępnego na stronie internetowej. Przekazanie darowizny wiąże się dla Ofiarodawcy z konieczności podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres korespondencji, adres e-mail.
 4. Przekazanie darowizny następuje za pomocą wybranego przez Ofiarodawcę operatora płatności elektronicznych wskazanego w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 5. Wybierając przekazanie darowizny cyklicznej Ofiarodawca decyduje się na comiesięczne pobieranie przez operatora płatności elektronicznych z karty płatniczej Ofiarodawcy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości darowizny zadeklarowanej przez Ofiarodawcę. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota darowizny nie zostanie pobrana.
 6. Usługodawca potwierdza otrzymanie każdej darowizny na wskazany przez Ofiarodawcę adres e-mail.

§ 10 Wymagania techniczne i szczególne ryzyka

 1. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest na urządzeniach posiadających dostęp do sieci Internet, które spełniają następujące minimalne wymagania techniczne:
 2. w przypadku komputerów stacjonarnych oraz przenośnych: zainstalowanie w systemie przeglądarki plików .pdf oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera;
 3. w przypadku urządzeń mobilnych (smartfon, tablet itp.): zainstalowanie aplikacji umożliwiającej przeglądanie plików .pdf, system operacyjny Android w wersji 6.0, iOS 9.0 lub nowszy.
 4. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest również na urządzeniach niespełniających wymagań minimalnych określonych w ust. 1. W takim wypadku Usługodawca nie gwarantuje jednak, że strona internetowa lub jej poszczególne elementy i funkcjonalności będą działały w pełni prawidłowo.
 5. Usługodawca informuje, że jakość odtwarzania nabytych produktów elektronicznych może być zależna od jakości połączenia z siecią Internet oraz od specyfikacji technicznej urządzenia Ofiarodawcy, na którym produkt elektroniczny będzie odtwarzany.
 6. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia przerwy technicznej w działaniu strony internetowej w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 72 godzin w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konfiguracyjnych lub konserwacyjnych, o czym Usługodawca poinformuje użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej.
 7. Korzystanie ze strony internetowej nie zwiększa zwykłego poziomu zagrożenia dla bezpieczeństwa urządzeń, z których korzysta Ofiarodawca lub użytkownik strony internetowej. Usługodawca zaleca jednak, aby nie przesyłać za pośrednictwem strony internetowej, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego, jakichkolwiek identyfikatorów, haseł dostępu lub innych informacji, których ujawnienie mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prywatności Ofiarodawcy, użytkowników strony internetowej lub osób trzecich.
 8. Korzystanie ze strony internetowej może wiązać się dla Ofiarodawcy lub użytkowników strony internetowej z następującymi zagrożeniami:
 9. możliwość złamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji Ofiarodawcy lub użytkowników strony internetowej;
 10. możliwość otrzymania przez Ofiarodawcę lub użytkownika strony internetowej spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną przez osoby trzecie;
 11. możliwość działania niedozwolonego oprogramowania spyware lub innego szkodliwego oprogramowania;
 12. możliwość wyłudzenia haseł poprzez phishing, tj. przesyłanie fałszywych wiadomości przypominających autentyczne w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji Ofiarodawcy lub użytkowników strony internetowej.

§ 11 Treści o charakterze bezprawnym

 1. Zabronione jest udostępnianie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego, treści o charakterze bezprawnym, które stanowią naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego, w szczególności:
 2. treści obscenicznych lub wulgarnych;
 3. treści nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, wiek, płeć, narodowość, przynależność państwową lub etniczną, światopogląd, orientację seksualną;
 4. treści obrażających uczucia religijne;
 5. treści propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu, faszyzm lub komunizm;
 6. treści godzących w dobra osobiste osób trzecich;
 7. treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń, a także naruszających prawa autorskie lub prawa pokrewne tych osób;
 8. treści promujących, zachęcających lub ułatwiających popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, w tym także przestępstwa lub wykroczenia skarbowego;
 9. treści mogących stanowić zagrożenie  dla  prawidłowego  funkcjonowania  strony internetowej Usługodawcy lub stron internetowych osób trzecich.
 10. Ofiarodawca lub użytkownik strony internetowej, który poweźmie informację o udostępnieniu lub rozpowszechnieniu za pośrednictwem strony internetowej treści o charakterze bezprawnym powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy przesyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: bok@niezlafundacja.pl .
 11. Usługodawca uprawniony jest do powstrzymania się ze świadczeniem całości lub części usług wobec Ofiarodawcy lub użytkownika strony internetowej, który udostępnia lub rozpowszechnia za pośrednictwem strony internetowej treści bezprawne lub w inny sposób dopuszcza się naruszenia postanowień Regulaminu i/lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 12 Rękojmia za wady, reklamacje i zwroty

 1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Ofiarodawcy zamówiony towar lub usługę, w tym produkt elektroniczny, w stanie wolnym od wad. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Ofiarodawcy, jeżeli nabyty towar lub usługa, w tym produkt elektroniczny, ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym dotyczące nabytych towarów i usług, można zgłaszać w dowolny, jednoznaczny sposób, w tym w formie korespondencyjnej na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. b) Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@niezlafundacja.pl. Ofiarodawca może także skorzystać z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej, co jednak nie jest obowiązkowe i nie stanowi wymogu prawnego.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
 4. imię oraz nazwisko lub firmę zgłaszającego reklamację;
 5. adres do korespondencji lub adres e-mail;
 6. określenie przedmiotu reklamacji;
 7. zwięzłe określenie żądania lub proponowanego sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Usługodawca rozpatruje reklamacje według kolejności zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji przesyłana jest odpowiednio na adres korespondencji podany w treści reklamacji albo na adres e-mail, w zależności od sposobu wniesienia reklamacji.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszonej reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie zawiera adresu korespondencji lub adresu e-mail, a Usługodawca nie ma innej możliwości ustalenia danych adresowych lub teleadresowych zgłaszającego reklamację.
 10. Jeżeli dostarczenie wadliwego towaru jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a także w przypadku gdy w wyniku rozpatrzonej reklamacji ma dojść do zwrotu towaru, Ofiarodawca powinien dostarczyć towar na następujący adres: E-Packman, 05-850 Duchnice Segro Park, ul. Ożarowska 40/42 Hala G, rampy 7-8 i T2, przy czym koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Ofiarodawca.

§ 13 Pozasądowe formy rozwiązywania sporów

 1. Usługodawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji zawieranych umów pod mediację. Szczegółowe warunki prowadzenia mediacji zostaną ustalone przez strony w drodze odrębnej umowy.
 2. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności poprzez:
 3. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
 4. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 5. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 6. Szczegółowe informacji na temat możliwych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dostępne są na stronie: uokik.gov.pl.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Usługodawcy, tj. z dniem 1 listopada 2023 r. i obowiązuje do czasu jego uchylenia lub zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Ofiarodawcy zostaną także odrębnie poinformowani w formie wiadomości e-mail.
 3. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych jego postanowień. W miejsce postanowień uznanych za nieważne lub bezskuteczne stosuje się postanowienia, które swoim zakresem oraz istotą najbliżej odpowiadają postanowieniu uznanemu za nieważne lub bezskuteczne.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, w tym opis praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane, zawarte są w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Ofiarodawcą powstałe w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji lub mediacji. W razie braku porozumienia wszelkie spory poddaje się pod rozstrzygnięcie polskich sądów powszechnych według właściwości ogólnej.

 

 Wzór Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy